ALGEMENE VOORWAARDEN

Sabir’s Legal Services (hierna: SLS ) is een eenmanszaak opgericht naar Nederlands recht onder het
KvK-nummer 67135706. De onderneming, gevestigd in Den Haag, wordt gedreven door mr. S. Sabir.

1. Toepasselijkheid algemene voorwoorwaarde
a. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten of andere
rechtsbetrekkingen tussen SLS en opdrachtgever.
b. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten.
c. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
2. Overeenkomst
a. SLS voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap en correct advocatuur uit.
b. SLS heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door
derden. SLS is niet aansprakelijk voor de fouten/tekortkomingen in de uitvoering die gemaakt
/begaan zijn door deze derden.
c. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor iedere derde die in dienstverband bij de uitvoering
van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
Toepassing van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
d. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en
betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. Werkzaamheden kunnen worden
opgeschort zolang het voorschot niet is voldaan.
3. Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze
voor SLS enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
4. Honorarium en kosten
a. Het honorarium zal, tenzij anders overeengekomen, bepaald worden aan de hand van het aantal
gewerkte uren vermenigvuldigd met het vastgestelde uurtarief. Daarnaast komen eventuele
verschotten (zoals griffierechten, deurwaarderskosten etc) voor de rekening van de
opdrachtgever. Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting. Sabir’s Legal Services beschikt daarnaast niet over een derdengeldenstichting.
b. SLS hanteert een uurtarief (exclusief BTW) welk zij te allen tijde kan wijzigen. De prijs wordt
berekend volgens het gebruikelijke uurtarief, geldend voor de periode waarin zij de
werkzaamheden verricht, tenzij anders is overeengekomen.
c. Tevens is het mogelijk overeenkomsten aan te gaan op basis van een vaste prijsafspraak dan wel
het via gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Opdrachtgever dient, indien hij/zij dit wenst,
tijdig aan te geven, toch zal SLS in geval van mogelijk recht op gefinancierde rechtsbijstand
opdrachtgever vragen over zijn inkomsten, ter vaststelling of deze bestaat. Indien het recht op
rechtsbijstand bestaat maar SLS geen toevoeging kan aanvragen vanwege het ontbreken van de
vereisten zoals gesteld is door de Raad voor Rechtsbijstand, dan zal SLS opdrachtgever hierover
informeren.
d. SLS kan bij aanvang of gedurende de zaak een voorschot in rekening brengen. Dit voorschot zal bij
het einde van de zaak worden verrekend. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort zolang de
opdrachtgever het voorschot niet heeft betaald.
e. In beginsel wordt er maandelijks gefactureerd. De betalingstermijn van de facturen bedraagt 7
dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is bij niet tijdig betalen direct in verzuim. In dergelijk
geval heeft SLS het recht de werkzaamheden per direct op te schorten.
f. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, is de opdrachtgever alle (buiten)gerechtelijke
incassokosten verschuldigd. 

5. Aansprakelijkheid
a. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door advocaat
gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald,
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekering voor rekening van
de advocaat komt.
b. Indien om welke reden dan ook geen uitkering onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van het honorarium dat in de
betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de
aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht met een maximum van EUR 2.500,- exclusief
omzetbelasting.
c. Een aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop
de aanspraak is gebaseerd bij de opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden
zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
6. Klachten
a. De klachtregeling is openbaar gemaakt en te vinden op de website van SLS, www.slsjuristen.nl.
b. Bij een klacht over de verrichte dienstverlening, kan de opdrachtgever in eerste instantie klagen
bij de advocaat. Indien dit niet leidt tot een voor de opdrachtgever gewenst resultaat, dan kan de
klacht ingediend worden bij Mr. J.H.E. Wanrooij, een externe advocaat die is aangewezen om als
klachtenfunctionaris op te treden. De klacht dient schriftelijk te worden ingediend door een e-mail
te sturen naar info@wanrooijadvocatuur.nl.
c. Klachten dienen binnen twee maanden, na het moment waarop de opdrachtgever kennis nam of
redelijkerwijs had kunnen nemen van het handelen of nalaten van opdrachtnemer kenbaar te zijn
gemaakt.
7. Archivering
Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek
aan de opdrachtgever verstrekt, waarna het dossier gedurende van zeven jaar (de wettelijke termijn)
zal worden bewaard. Na deze wettelijke termijn is SLS gerechtigd om het dossier te vernietigen.
8. Wijzigingen
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen deze voorwaarden door SLS worden gewijzigd.
Wijzigingen worden tenminste zeven kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door
persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website.
9. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
a. Op de rechtsverhouding tussen SLS en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing
met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht die voorrang hebben op het
Nederlandse recht.
b. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen SLS en haar opdrachtgever voortvloeien zullen
uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Den Haag.

Scroll naar boven