Kantoorklachtenregeling SLS

(Behorende bij artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur)
Advocaten moeten volgens de Voda (artikel 6.28 en verder) een kantoorklachtenregeling hebben. In
deze regeling liggen de procedure en werkwijze vast die de advocate volgt als een cliënt zich daartoe
wendt met een klacht.
Een klacht is een schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocate of de
onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf
4 van de Advocatenwet. Een klacht kan gaan over de totstandkoming en de uitvoering van een
overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie.

Artikel 1: definities

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
a. Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of
de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de
uitvoering onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de
uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte
van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
b. Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
c. Klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2: reikwijdte

1. De kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen een
van de partijen verbonden aan Sabir’s Legal Services en de cliënt.
2. Mr. J.H.E. Wanrooij van Advocatenkantoor Wanrooij draagt zorg voor de klachtenafhandeling
conform de kantoorklachtenregeling. Hij is te bereiken op 070-3626769 of via
info@wanrooijadvocatuur.nl.

Artikel 3: doelstellingen

De kantoorklachtenregeling heeft de volgende doelstellingen:
a. Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een
constructieve wijze af te handelen;
b. Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c. Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d. Medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e. Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en
klachtanalyse.

Artikel 4: informatie bij aanvang dienstverlening

1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar en goed vindbaar (op de website slsjuristen.nl)
gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop
dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de
dienstverlening.
2. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn
opgelost worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 5: interne klachtenprocedure

1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr.
J.H.E. Wanrooij, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
2. De klachtenfunctionaris stelt de klager in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na
tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet
met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met
vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5. De klachtenfunctionaris stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de
gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en de klachtenfunctionaris
het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6: geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling
geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7: verantwoordelijkheden

1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige en correcte communicatie met de
klager en houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
3. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij en waakt over dit dossier.

Artikel 8: klachtregistratie

1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

Scroll naar boven